SKLEP  OGRODNICZO-DEKORACYJNY „DORMAX”  Tczew ul. Przemysłowa 6 , tel. 504-306-208

UMOWA NAJMU URZĄDZENIA

Zawarta w dniu.....................................................................pomiędzy Sklep Ogrodniczo-dekoracyjny „ DORMAX” Tczew ul. Przemysłowa 6 reprezentowanym  przez....................................................................... a.....................................................................................................................zwanym dalej “Najemcą”.
zamieszkały w .................................................. przy ulicy................................................................................ tel............................................................
legitymującym się ( dowodem osobistym) (prawem jazdy) seria ...........................numer...................................................................................
Punkt 1
Przedmiotem najmu jest:
1)........................................................................................................................................................................ w ilości szt..........................................
2)........................................................................................................................................................................w ilości szt...........................................
3)....................................................................................................................................................................... w ilości szt............................................
Punkt 2
Umowa zawarta na okres od dnia .......................godz. ............................... do dnia .......................................  godz. ................................
Punkt 3
Należność za wynajem sprzętu określa stawka godzinowa i dobowa cennika wypożyczalni.
Punkt 4
Wypożyczalnia pracuje w zakresie czasowym takim jak sklep “DORMAX” (Informacja na tablicy przed wejściem na terenie firmy, lub w sklepie)
Zwrócenie, czy wynajęcie sprzętu w innym czasie jest niemożliwe.
Punkt 5
Wynajem na dobę oznacza zwrot sprzętu przed upływem 24 godzin od wynajęcia. Każda następna godzina wynajmu opłacana jest wg stawki godzinowej.
Punkt 6
W przypadku wypożyczenia sprzętu w sobotę o dowolnej godzinie i zwrotowi w Poniedziałek o 9,00 liczymy taki czas jako 1,5 doby.
Punkt 7
W dniu wydania sprzętu Najemcy, Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję zwrotną w kwocie ...........................................................zł.
Słownie..............................................................................................................................................................
Punkt 8
Zwrot kaucji nastąpi po zwróceniu w stanie nieuszkodzonym i nie zabrudzonym sprzętu będącego przedmiotem najmu.
Wstrzymanie kaucji będzie trwało do czasu ustalenia ewentualnych usterek sprzętu i ich przyczyn.
Punkt 9
W przypadku nie zwrócenia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonego sprzętu Najemca obowiązuje się pokryć pełne koszty odkupienia sprzętu według aktualnych cen rynkowych, lub też pełne koszty jego naprawy, na podstawie rachunku przedłożonego przez
Wynajmującego.
Punkt 10
Najemca oświadcza, iż zapoznał się z treścią umowy, ze sposobem eksploatacji wypożyczanego sprzętu,  jego stanem technicznym i zasadami BHP. Najemca podpisując niniejszą umowę kwituje odbiór sprzętu i nie zgłasza zastrzeżeń do jego stanu technicznego.
Punkt 11
Wszystkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd dla m. Tczew.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron.
Punkt 12
Wynajmujący zobowiązuje się do przestrzegania zasad ustawy o danych osobowych.
 
 
 
...............................................................                                          ...........................................................
NAJEMCA                                                                                           WYNAJMUJĄCY „DORMAX”